Warning: Undefined array key "index" in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 49

Warning: Attempt to read property "value" on null in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 49
>

Warning: Undefined array key "index" in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 86

Warning: Attempt to read property "value" on null in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 86

wektor: Certyfikaty energetyczne

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

 1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m²*rok);
 6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/(m2*rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:

 1. przeniesienie własności:
  • budynku
  • lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
  • będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
 2. zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
 3. powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.