Warning: Undefined array key "index" in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 49

Warning: Attempt to read property "value" on null in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 49
>

Warning: Undefined array key "index" in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 86

Warning: Attempt to read property "value" on null in /templates_c/b8b9eb93bcd3f5892a3f19ed8fdfdd400c7c5381.file._header.tpl.php on line 86

wektor: przeglądy i prowadzenie książek obiektów

Oferujemy usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów obiektów budowlanych oraz prowadzenia książek obiektów.


Jednym z podstawowych obowiązków każdego właściciela i zarządcy nieruchomości jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. O wypełnieniu tego obowiązku powinni pamiętać szczególnie teraz, kiedy wiele budynków jest rozbudowywanych lub poddawanych remontom. Poza obowiązkiem uzyskania potrzebnych pozwoleń, zezwoleń i zgód, tego typu prace zawsze powinny być wpisywane do książki obiektu budowlanego, za prowadzenie której odpowiedzialny jest właściciel i zarządca nieruchomości. Firma WEKTOR proponuje wykonanie usługi prowadzenia ksiązki obiektu w imieniu jego właściciela lub zarządcy.


Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona dla każdego wyodrębnionego obiektu oddzielnie, a więc liczba książek powinna odpowiadać liczbie użytkowanych obiektów. Obowiązek prowadzenia książki nie obejmuje jednak budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego, altan i obiektów gospodarczych na działkach, w pracowniczych ogrodach działkowych – jeśli powierzchnia ich zabudowy nie przekracza 25 mkw. w miastach i 35 mkw. – poza miastem oraz jeżeli ich wysokość nie przekracza 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., a rozpiętość nie jest większa niż 4,80 m.


Książka obiektu budowlanego powinna też zawierać dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki, plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła. Do książki należy też dołączać protokoły okresowych kontroli oraz badań oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane jego dokonanie. Jednocześnie każdy wpis powinien cechować się jednoznacznością i zwięzłością i powinien zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła.